Çok iyi işler WhatsApp Studio Sergi Turu:
Axel Hütte: Chronostasis

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Aşağıda kişisel verilerinizin BORUSAN KOCABIYIK VAKFI KÜLTÜR SANAT MÜZECİLİK KOLEKSİYON TANITIM EĞİTİM ÖĞRETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ (“Borusan Contemporary”) tarafından gerçekleştirilecek Axel Hütte: Chronostasis WhatsApp Studio sergi turu Etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Borusan Contemporary tarafından işlenmektedir. Kanun kapsamında Borusan Contemporary veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve dayanılan hukuki sebepler yer almaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Etkinliğe ilişkin başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi,
 • Etkinlik kaydınızın oluşturulması,
 • Etkinlik kapsamında elektronik ortamda dijital serginin gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik kapsamında bilgilendirme ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinliğe ilişkin olarak katılımcıların soru, talep ve şikayetlerinin alınması ile değerlendirilmesi.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yetkili kurum ve kuruluşların Kurumumuzdan talepte bulunması ya da Şirketimizin bildirim yapmasının öngörüldüğü durumlarda yasal yükümlülülüğümüzün yerine getirilmesi.

Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi, kullanılabilmesi ve yasal süreçlerin yürütülmesi.

c) İşlenen Kişisel Verileriniz
Bu aydınlatma metninin “a) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında kimlik, iletişim, işlem güvenliği ile soru, talep ve şikayetleriniz dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız geri bildirimlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, elektronik ortamda başvuru yapılması kapsamında ve etkinliğin gerçekleştirileceği dijital mecralar üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplamaktadır. Kurumumuz kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimiz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinizin Paylaşılma Amaçları ve Paylaşıldığı Taraflar
Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninin “a) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşmaktayız. Kişisel verilerinizi ayrıca yetkili kurum veya kuruluşların Borusan Contemporary’den den talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun hareket ediyoruz.

f) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Borusan Contemporary’a daha önce bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden e-posta yoluyla veya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

Adres: Baltalimanı Hisar Cad. Perili Köşk No:5 34470 Rumelihisarı / Sarıyer İstanbul Türkiye  
E-posta: info@borusancontemporary.com
 

Sayfayı Paylaş